خط و مشی

 تبعیت از الزامات قانونی و پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیستی (آب، خاک و هوا)
 تعهد عملی و شرعی در قبال حفاظت محیط زیست
 بروزرسانی خدمات و امکانات مطابق نیاز روز صنعت کشور
 بکارگیری فناوری‌ها و روش‌های نوین و به روز پردازش و امحا پسماندها
 توسعه مداوم سطح دانش و آگاهی نیروی کار
 آموزش مستمر کارکنان در مقابله با عوامل زیان‌آور محیط و آلودگی‌های زیست محیطی
 بهینه‌سازی مستمر عملیات فرایندی
 استفاده بهینه از انرژی
 استفاده بهینه از ترکیبات باارزش پسماندها
 حرکت در راستای توسعه پایدار