قوانین و استانداردها

مجموعه قوانین و مقررات پروژه‌های خدمات تصفیه امحا پردازش پسماند که شرکت گهر آبادان خود را مکلف به رعایت آنها می‌داند عبارتند از:

 • آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند (مصوب هیات وزیران، ۱۳۸۴)
 • آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (مصوب هیات وزیران، ۱۳۸۵)
 • آیین‌نامه ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی در وزارت نفت (کد ۸۵۰۵۳۰۰۱)
 • آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب (مصوبه هیات وزیران، ۱۳۶۳)
 • آیین‌نامه بسته‌بندی برای حمل و نقل کالاهای خطرناک (مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۶)
 • دستورالعمل نگهداری و ذخیره‌سازی پسماندهای ویژه (وزارت نفت، ۱۳۸۴)
 • ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه در وزارت نفت (وزارت نفت، ۱۳۸۵)
 • راهنمای طبقه‌بندی پسماندها (مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، ۱۳۹۲)
 • دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ۱۳۹۲)
 • ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی (شورای عالی حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۲)
 • ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی (کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، ۱۳۸۶)
 • دستورالعمل و راهنمای اجرای نظام محیط زیست و مدیریت سبز برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۲)
 • راهنمای مدیریت پسماند خطرناک (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۴)
 • دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۱۳۹۲)
 • دستورالعمل لایروبی و امحاء مواداستحصالی از مخازن فرآورده های نفتی (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۱۳۹۲)
 • دستورالعمل‌های HSE و ایمنی
 • مقررات ایمنی و زیست محیطی
 • قوانین مربوط به مناطق ویژه اقتصادی
 • قانون مالیاتی
 • قوانین بیمه و تامین اجتماعی
 • مالیات برارزش افزوده
 • و سایر قوانین مربوط به پروژه های خدمات پردازش پسماند جمهوری اسلامی ایران